Priser

Normal timesats

Våre timepriser er kr. 1 400 - kr. 2 200, ekskl. mva., avhengig av blant annet sakens art og kompleksitet.Rettshjelpforsikring

Vanlige hjemforsikringer, villaforsikringer og bil/båtforsikringer har bestemmelser om dekning av utgifter til juridisk bistand.
Samlet utgiftsdekning fra forsikringsselskapet er normalt begrenset til kr. 100 000.
Praktiske eksempler er tvister som gjelder kjøp og salg av boliger, biler og båter, samt erstatningsaker.
Forsikringstakeren betaler normalt en egenandel på kr. 4 000 med tillegg på 20% av kostnadene.
De spesifikke reglene fremgår av forsikringsvilkårene. Vi avklarer om oppdraget gir dekning under rettshjelp-forsikring.
Vi oppfordrer alle klienter som er involvert i en tvist om å undersøke sine forsikringsvilkår.

Fri rettshjelp og fri saksførsel

Timesatsen for fri rettshjelp og fri sakførsel er for tiden kr. 1020 (ekskl. mva). Salæret dekkes av det offentlige.

Det beregnes en egenandel for klienten etter nærmere regler.
Personer med bruttoinntekt inntil kr. 246.000 vil i enkelte sakstyper ha krav på fri rettshjelp eller fri saksførsel.
Praktiske saksområder er familiesaker, barnevernsaker, arbeidsrettssaker og husleiesaker.
Dersom du er siktet eller tiltalt i en straffesak, har du som regel krav på at det offentlige dekker utgifter til bistand.
De vanligste unntakene fra dette er enkelte veitrafikk- og foreleggssaker, samt enkle tilståelsessaker.


Utlegg

Utlegg og gebyrer faktureres i tillegg til ovenstående.